Dale Nichols|最美的冬日小镇
发布时间:
阅读次数:20


尼科尔斯(Dale Nichols)1904年7月13日出生在内布拉斯加州一个小城镇——大卫城,在芝加哥美术学院学习并开始了他的艺术家职业生涯。


20世纪20,30年代在芝加哥度过的,后来成为卡内基在美国伊利诺大学艺术教授。1939年9月,尼科尔斯被刊登在“时代”杂志 。


1943年尼科尔斯在“大英百科全书”做了美术编辑。尼科尔斯后来大多数时间在美国亚利桑那州 , 路易斯安那州 , 密西西比州 , 阿拉斯加和危地马拉。1995年10月19日在美国亚利桑那州塞多纳,离世,享年91岁。image.pngimage.png
image.png
image.png
image.png
image.png
image.png


image.png


image.png


image.png


image.png


image.png


image.png


image.png


image.pngimage.png


image.png


image.png


image.png


image.png


image.png


image.png


image.png


image.png


image.png


image.png


image.png


image.png


image.png


image.png


image.png


image.png


image.png


image.png


image.png


image.png


image.png


image.png


image.png


image.png


image.png


image.png


image.png


image.png


image.png


image.png


image.png


image.png


023-63655251